tisdag 4 september 2012

Var god stör ej. Vinstverkstad pågår.

God marknadsekonomi bygger bland annat på att köpare och säljare har tillgång till ungefär samma information. Om den ene har ett stort informationsövertag gynnas denna part på den andres bekostnad. Det är bland annat därför som Socialstyrelsen har öppna jämförelser inom hälso- och sjukvårdsområdet och Helsingborgs stad har det på skolområdet. Det finns mycket att säga om dessa jämförelser och vad som där i mäts och redovisas men syftet är i alla fall att utjämna informationsövertaget som säljaren har i just dessa fall. Genom att ge konsumenten, köparen eller brukaren bättre information underlättas dennes val av utförare eller leverantör.

Regeringen är starkt prokapitalistisk och vill att marknaden ska få tillträde till allt större delar av vårt samhälle. Apoteksavregleringen handlade om en rent ideologisk privatisering där argumentet om bättre tillgänglighet användes som murbräcka för att slå sönder motståndet. Eftersom regeringen insåg att apoteksmarknaden var en känslig marknad infördes ett antal regler för att tillförsäkra bland annat glesbygdsapotekens fortsatta överlevnad. Dessa regler gäller fram till våren 2013 och vad som därefter kommer att hända kan man räkna ut med baksidan på höger lår. När inget krav finns på att driva olönsamma glesbygdsapotek så kommer dessa att försvinna. Att reglerna försvinner kan rent ideologiskt motiveras med att marknadsekonomin ska få större spelrum på apoteksmarknaden så det är i sig logiskt även om man inte gillar konsekvenserna.

Men vad som inte är logiskt är det som idag rapporteras i SVT. Nämligen att fel och brister hos enskilda apotek inte måste redovisas offentligt. Det är alltså inte offentligt vilka apotek som har misskött sig och därmed kan inte jag som kund skaffa mig den information som jag behöver för att göra ett välinformerat val. Motivet till detta är att skydda dom ekonomiska intressena hos företagen som driver apoteken. Hur detta rimmar med den marknadsekonomiska princip som motiverade avregleringen kan man fråga sig. Man kan också ställa sig frågande till vems intresse som ska bevakas primärt av staten i fråga om läkelmedelsdistributionen. Är det företagens vinster eller är det medborgarnas behov av medicin som ska stå i första rummet?

Det är anmärkningsvärt hur borgarregeringen gång på gång kringgår sina egna ideologiska dogmer och teorier för att istället falla hän till ett enkelt gynnande av ekonomiska intressen. Fast det är ju en ideologisk linje det med.

För övrigt anser jag att vinstuttag i välfärden ska förbjudas!
 
*****
 
Läs mer på SocialdemokraternaInga kommentarer:

Skicka en kommentar