fredag 11 maj 2012

Vinsten ska upp och folket får stå för risken


Foto: online-casino-bonus.se


Vinsterna privatiseras, riskerna förstatligas. Devisen är signifikativ för dom senaste trettio årens utveckling på många håll i världen. I takt med att dom nyliberala dogmerna har svept över världen har tidigare offentligt ägda tillgångar sålts ut till kapitalets berikning och stora glädje. Vi socialdemokrater här i Sverige har stundtals hjälpt till ordentligt. Det huvudsakliga ansvaret ligger dock på borgerligheten. Carl Bildts stora dröm om ett liberalt systemskifte är på många sätt på väg att lyckas. Bilprovningen och apoteksverksamheten är två av dom färskare exemplen där ideologi före rationalitet har fått styra utvecklingen. Konsekvenserna har inte låtit vänta på sig.

I Japan, liksom i Sverige, har bland annat energisektorn privatiserats. Miljardvinsterna från bland annat kärnkraftsproduktionen har tillfallit privata bolag och så länge det fungerade var allt frid och fröjd. När Fukushima förolyckades förra året stod det snabbt klart att företaget Tepco inte skulle klara av att bära kostnaderna för vad deras egna anläggningar hade orsakat. Företaget hade inte på långa vägar försäkrat sig tillräckligt väl för att klara av den kris som uppstod.

Konsekvensen av detta är nu att Tepco förstatligas. Alternativet vore en konkurs. Japanska staten går in och tar över vilket bland annat innebär att dom japanska skattebetalarna får stå för minst 80 miljarder kronor under en tioårsperiod. Detta samtidigt som en statlig försäkran går ut om att övertagandet endast är tillfälligt. Företaget ska alltså räddas för att sedan säljas när stormen blåst över.

Denna form av statliga räddningspaket är vanliga inom ett antal sektorer. Energisektorn är en sådan, banksektorn är en annan. Motiven som anförs vid avregleringarna av dessa marknader är att företagen sköter det hela effektivare, billigare och bättre. Sanningshalten i detta kan lätt synas genom att se på den svenska elmarknaden och prissättningen där. Vinsterna för energibolagen är skyhöga samtidigt som priserna för konsumenterna har skjutit i höjden.

Skulle en kärnkraftsolycka modell större inträffa i Sverige så skulle förmodligen samma sak ske här som nu sker i Japan. Energibolaget i fråga skulle inte kunna bära sina kostnader eftersom dom tillåts att vara underförsäkrade och därmed skulle staten få träda in som räddare i nöden. Att bolaget i ett senare skede skulle återintroduceras på marknaden för privata ägare att köpa upp är ingen långsökt gissning.

Häri ligger också den stora bristen i den energiöverenskommelse som allianspartierna har slutit med sig själva. Den säger att staten inte får subventionera kärnkraften. Men genom att tillåta att energibolagen underförsäkrar sin verksamhet och genom att lämpa över riskhanteringen och kostnaderna för en olycka på staten så subventioneras kärnkraften betydligt framför andra energislag. Skulle bolagen själva bära sina försäkringskostnader skulle förmodligen kostnaderna bli så höga att ingen skulle ha råd att bygga kärnkraft i Sverige. Marknadens funktion skulle alltså sätta stopp för en energiform som inte är ekonomiskt hållbar.

Detta resonemang lyssnar, konstigt nog, inte borgerligheten till. Deras politik är alltså på kollisionskurs med deras ideologi vilket är lite märkligt med tanke på den privatiseringsdogmatism som annars råder i valfrihetsvurmens förlovade led.

Så den springande frågan som måste besvaras är varför devisen att ”vinsterna privatiseras, riskerna förstatligas” ska ha sådan giltighet.

*****

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar