söndag 11 mars 2012

Helt rätt Pettersson och Wetterberg

Ola Pettersson och Gunnar Wetterberg skriver idag på DN Debatt om det som Håkan Juholt redan för ett år sedan konstaterade. Sverige behöver en ny stor skattereform. Detta eftersom den senaste reformen från 1990/91 är urholkad och har förlorat sin ursprungliga funktion. Genom att regering efter regering har försökt vinna röster genom olika förändringar har systemets helhet försvunnit och idag är det svårt att överblicka hur det egentligen var tänkt att fungera. Detta gynnar ingen och skapar orättvisor.

Några enkla exempel är RUT- och ROT-avdragen. ROT var tänkt som en skattestimulans vid kris men har permanentats av den borgerliga regeringen. RUT var tänkt som en jobbskapande åtgärd och därför ses den som en nödvändighet trots att dess utformning är lik ROT:en. Riktade temporära stimulanser har blivit permanentade och samtidigt kommer krav på att andra grupper ska få samma typ av stimulanser. Detta är inte en hållbar politik.

Sänkningen av restaurangmomsen är på samma sätt en missriktad skattesubvention till en enskild bransch. Istället för att skapa tillväxt i fler branscher försöker en regering föregripa marknaderna och peka ut sektorer där man tror att jobb kan tillkomma. Ett skattesystem som istället gynnar dom som hanterar sina företag bäst, oavsett bransch, vore mycket mer önskvärt och framförallt tillväxtfrämjande.

Jag delar helt uppfattningen att inkomster av arbete måste premieras. Som Pettersson och Wetterberg skriver är det mycket mer logiskt med beskattning av "gamla" pengar än nya. En arvsskatt, en fastighetsskatt och därmed också, i mitt tycke, någon form av förmögenhetsskatt är alltså bättre än att beskatta inkomster som folk får ut varje månad via arbete. Det ger om inte annat en fördelningspolitisk effekt som är attraktiv och därutöver skapar det incitament för att låta "pengarna jobb" istället för att lägga dom på hög.

Ett av dom största argumenten för att reformera skattesystemet skulle dessutom vara att skapa ett skattesystem som inte är präglat av nyliberala dogmer. Ett skattesystem format av en framryckande borgerlighet och en socialdemokratisk kanslihushöger under ledning av Kjell-Olof Feldt är knappast en speciellt attraktiv kombination för en sosse av idag att bevara. Det behövs något nytt och fräscht. Något modernt och framåtsyftande helt enkelt.

*****

Läs mer på Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar