torsdag 2 februari 2012

Ansvaret för dödsskjutningarna i Malmö

Att Ilmar Reepalu (S) å ena sidan och Fredrik Reinfeldt (M) och Beatrice Ask (M) å andra sidan har satt igång att träta över vems fel dödsskjutningarna i Malmö är har skapat viss irritation runt om i landet. När människor blir skjutna är det inte läge att börja skylla ifrån sig. Därom är nog egentligen dom flesta överens.

Men samtidigt är det förståeligt att Reepalu känner en enorm frustration över situationen. Maktlösheten för en kommunpolitiker i en akut situation är inget som är unikt för dödsskjutningarna som fenomen. Vi har sett samma frustration i spåren efter naturkatastrofer och andra tragiska händelser. En kommun, hur stor den än må vara, har ganska stora begränsningar vad gäller befogenheter och makt. Framförallt på ett område som sorterar under staten. För den akuta situationen i Malmö är en polisiär fråga. Det kan man inte sticka under stolen med. Hur problemen har uppkommit däremot kan man givetvis diskutera. Men det hindrar inte dom som skjuter idag från att fortsätta sitt mördande.

Om man då lugnt och stilla sätter sig ner och tittar på den komplexa karta av ansvarsområden som gäller för ett samhälles utveckling, för det är på den nivån man måste se problemen i Malmö, så kan man konstatera att allt hänger samman. En snabbgenomgång av dom olika områden som det handlar om ger för handen att ansvaret är delat. Men man kan ge olika områden olika tyngd.

Jobben - Arbetslösheten har bitit sig fast i landet. För en stad som Malmö med många resurssvaga individer som står långt ifrån arbetsmarknaden blir detta ett jätteproblem. Att staten har kapitulerat i den aktiva arbetsmarknadspolitiken har bidragit starkt till att problemen i Malmö har förvärrats. Kommunen försöker gång på gång att skapa nya arbetsmarknadsprojekt. Kommunalrådet Andreas Schönström (S) står i tv titt som tätt och lanserar den ena satsningen mot arbetslösheten efter den andra. Men kommunen kämpar i motvind så länge staten inte tar sitt ansvar.

Skolan - Ett delat ansvar. Kommunen står för resurserna, staten för styrmedlen. I en stad av Malmös karaktär blir resurserna mindre när andra kostnader, som t ex försörjningsstöd, ökar. I kombination med en stor mängd svaga elever blir uppgiften övermäktig. Att staten inte sköt till statsbidrag i tid när krisen slog till 2008 har påverkat hela kommun-Sverige. Malmö drabbas som redan utsatt kommun extra hårt.

Polisen och lagstiftningen - Helt och hållet statens ansvar. Lagarna måste vara utformade så att polisen kan göra ett effektivt och bra jobb. Tillräckliga resurser måste skjutas till för att polisen ska kunna klara sin uppgift. Satsningen på fler poliser i landet har som bekant inte gett några större resultat. Att se fler poliser och hårdare straff som enda lösning på problemet är alltså för snävt. Hårda straff korrelerar inte med låg brottslighet. Här måste mer forskning och bättre metodutveckling i polisarbetet prioriteras framför enkla "quick-fix" som företrädesvis borgerliga politiker företräder.

Trygghetssystemen - I huvudsak en statlig angelägenhet. A-kassan har försämrats, sjukförsäkringen likaså. Enligt Tapio Salonen, forskare vid Malmö högskola, har även omfördelningseffekterna i familjepolitiken minskat på senare år. Endast 8 av 70 miljarder kr har idag en omfördelande effekt. Redan utsatta individer halkar genom trygghetssystemens urholkande ännu längre bort från det etablerade samhället.

Socialtjänsten - Kommunens ansvar. När jobbpolitiken och trygghetssystemen havererar får kommunen bära kostnaderna. Detta drar resurser från andra områden som kommunen bär ansvaret för. Vilka resurser hade inte kunnat skjutas till skolan om Malmö inte hade fått bära en av dom högsta kostnaderna för socialbidrag i hela landet?

Flyktingpolitiken - Malmö tar ett enormt ansvar för flyktingmottagandet i landet. Samtidigt är flyktingmottagningen en primärt statlig fråga. Att inte ensamkommande flyktingbarn tas emot i alla landets kommuner är ett stort problem. Likaså är det ett problem att rika kommuner som tar emot flyktingar ofta tar emot betydligt färre per kapita än vad t ex Malmö gör. Genom en mer solidarisk politik på detta område där fler kommuner hade tvingats att ta ansvar hade staten kunnat göra en stor insats för att lätta Malmös bördor.

EU - Det faktum att vi har mer eller mindre öppna gränser idag skapar förutsättningar för införsel av vapen, narkotika och andra illegala produkter på ett sätt som tidigare inte var gällande. Detta är en fråga som inte ska förringas. Här spelar Malmös närhet till kontinenten stor roll. Malmö är idag på många sätt en förort till Köpenhamn och att danska gäng har inflytande i Malmö är helt klart.


Sammantaget kan man konstatera att såväl Malmö stad som staten bär ansvar för utvecklingen i staden. Men man kan också konstatera att den typ av grov kriminalitet som förekommer i Malmö har betydligt lättare för att etablera sig i ojämlika samhällen än i mer jämlika samhällen. Dessutom har man låtit situationen gå alldeles för långt innan man på allvar reagerat. För att återigen citera Tapio Salonen så har man inte sett problemet med uppeldade bilar i Rosengård som ett verkligt problem. Det är först när "dom sätter eld på rådhuset" som det blir ett riktigt problem. Med det kan man konstatera att om staten hade agerat annorlunda 2008-2009 när det brann på Rosengård så hade man kanske inte haft dom problemen man har idag med grovt kriminella individer som härjar fritt.

Otryggheten och ojämlikheten i samhället skapar incitament för individer att försöka klättra på den sociala, ekonomiska och kulturella stegen genom att tillämpa olagliga metoder. Detta eftersom den lagliga vägen upplevs som (och de facto är) stängd. Grov kriminalitet är ett utslag av detta. Det handlar nämligen inte om ett antal mentalt degenererade inidivder som inte kan, vill eller förstår bättre. Dom fick helt enkelt inte chansen eftersom dom (reella) möjligheterna inte funnits. Därför bär staten också ansvaret eftersom det är där som fördelningspolitiken har sin huvudsakliga grund.

 *****

Läs mer på Socialdemokraterna

11 kommentarer:

 1. Och vad kan vi göra nu! Vi kunde säkert gjort massor annorlunda och bättre men nu är det 2012-02-02 och det enda vi kan göra är att försöka påverka framtiden. Historien kan vi inte ändra på.

  Jag förslår ett moratorium vad gäller invandring. Jag ser ingen annan lösning än att vi måste stoppa tillflödet av arbetssökande så att vi kan koncentrera oss på att ge alla som redan bättre chanser.

  Vi måste beakta hur många vi klarar av att slussa in i samhället per tidsenhet (år) och sedan anpassa inflödet till detta. Annars kommer problemen bara att bli värre.

  Blir vi bättre på integration kan vi öka tillflödet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Frågan är långt mer fragmenterad och komplex, som jag redogjort för, än att en minskad flyktingmottagning skulle lösa problemen. Peter Mangs kom knappast hit som flykting. Skulle Sverige sluta ta emot invandrare skulle vi så inför en demografisk katastrof så det är inget seriöst alternativ.

   Radera
  2. Den demografiska katastrofen är en flitigt odlad myt i vänsterkretsar för att rättfärdiga massinvandringspolitiken. Professor Tornstam är av annan åsikt:

   http://www.unt.se/nyheter/demografisk-bomb-avfardas-som-myt-418732-Default.aspx?s=844493&e=889520&p=1089620&d=2011-11&c=1549683&st=0m0s

   Radera
  3. Då är alltså dagens nummer av Dagens samhälle en vänstermyt när den påvisar den enorma arbetskraftsbrist som uppstår när 40-talisterna går i pension och alla dom kalkyler som Helsingborgs (borgerligt styrda) kommun tar fram om ökningen av antalet äldre i behov av omsorg det också. Herr Tornstam kan ha sin åsikt men den delas inte av dom flesta andra.

   Radera
  4. Hälften av 40-talisterna har redan gått i pension, och ingen arbetskraftsbrist föreligger. Ni sossar gastar för full hals om den 6%-iga arbetslösheten och den stora ungdomsarbetslösheten.

   Så något av argumenten är en lögn: är det a) den stora arbetslösheten eller b) arbetskraftsbristen?

   Radera
 2. En allsång med Birgit Friggebo kanske hade varit på sin plats?

  http://www.youtube.com/watch?v=mQakZce3GhQ

  En klassiker ;)

  Arbetslösheten i Malmö har varit hög under lång tid. I Rosengård var förvärsfrekvensen bara 39% 2006. Alliansens fel?

  http://www.malmo.se/Kommun--politik/Om-oss/Stadsdelar/Rosengard/Fakta-om-Rosengard.html

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hög arbetslöshet i kombination med försämrade trygghetssystem skapar större incitament för kriminalitet än hög arbetslöshet med goda trygghetssystem. Dessutom är frågan knappast isolerad till Rosengård. Allt är, som jag klart och tydligt skriver i inlägget, inte borgarregeringens fel.

   Radera
 3. Ola, har du inte upptäckt att över hälften av 40-talisterna redan har uppnått pensionsåldern? Ändå har vi inte sett till någon demografisk bomb, som verkligen är en myt. Utan tvärtom har vi en enorm arbetskraftreserv, bestående av både arbetslösa ungdomar (25 %) och arbetslösa äldre (55 +) samt fullt friska pensionärer (65 +). Därtill kommer alla lindrigt arbetshandikappade och partitiellt arbetsföra.

  Myten om den demografiska bomben används för att motarbeta både en generell arbetstidsförkortning och sociala reformer, varför det är bra att någon som är expert på det friska åldrandet säger ifrån. För det är just vad professor Tornstam är expert på. Följande har jag fått från Wikipedia:

  "Lars Folke Tornstam, född 27 oktober 1943, är en svensk sociolog. Lars Tornstam har äldreforskning som sin specialitet och är sociologiprofessor vid Uppsala universitet. Han disputerade 1973 vid Uppsala universitet med avhandlingen Att åldras : socialgerontologiska perspektiv, och har sedan dess fördjupat sig ytterligare i området de äldre och samhället. 1987-1992 var han professor vid Köpenhamns universitet, och utnämndes sistnämnda år till den nyinrättade professuren i social gerontologi vid Uppsala. Internationellt är Lars Tornstam känd för teorin om gerotranscendens."

  "Gerontologi är läran om den friska ålderdomen, den medicinska specialitet som behandlar hälsa hos gamla människor. Ej att förväxlas med geriatrik som behandlar åldersrelaterade sjukdomar. Gerontologi är vetenskapen som studerar hur och varför individer åldras. Ordet är sammansatt av de grekiska orden geron (gamling) och logia (kunskap). / - - - /Gerontologi är läran om åldrandet och studiet av åldersrelaterade förändringar i livsprocesser från uppnådd mognad och till individens död. Gerontologi omfattar basalbiologiska och klinisk – medicinska, humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner. De forskningsområden som i huvudsak koncentrerar sig på den normala åldrandeprocessen är den biologiska, psykologiska och sociala gerontologin."

  Själv har jag med en viss historisk /samhällsvetenskaplig bakgrund diskuterat fenomenet demokrafisk transition på bloggar, och bl.a. analyserat utvecklingen i Nordafrika och arabländerna ur detta perspektiv, då man i dessa länder har gått in i ett nytt demografiskt skede, med en låg medelålder och starkt sjunkande nativitet, motsvarande det skede som Sverige gick igenom under 1930-talet. Detta innebär att den hittills vanligaste myten om "demografiska bomber" har desarmerats, nämligen den om "befolkningsexlositionen".

  Sverige verkar nu vara ett av de första länderna i världen, som är på väg in i ett nytt skede av demografisk transition, då åldersfördelningen med en snabb ökning av andelen åldlrigar i totalbefolkningen håller på att rättas till. Vi kommer att ha tillräckligt med personal för den framtida åldringsvården. Och de som nu är nypensionerade har inget stort vårdbehov.

  Sverige har genomgått flera skeden av demografisk transition, sedan folkbokföringen infördes i början av 1700-talet. Sedan dess har vi en tillförlitlig befokningsstatistik. Medellivslängden har sedan dess ökat med ungefär ett år vart 5:e år. Den ökade medellivsängden beror på allt bättre hälsa hos äldre. Att bättre hälsa hos äldre skulle medföra ett ökat vårdbehov hos äldre är verkligen en myt. Dessutom är forskningen om åldrsrelaterade sjukdomar mycket lovande, varför vi troligen kommer att få effektiva förebyggande behandlingar mot de mest vårdkrävande ålderssjukdomarna.

  Genom att dessa frågor nu har börjat diskuteras har snusförnuftiga journalister och kommunaltjänstemän fått lära sig nya ord och uttryck som de svänger sig med för att visa sig duktiga. Och är det inte miljöbomber så är det demografiska "bomber". Det bottnar ytterst i samma okunnighet som SD:s påstående att livmodern är det främsta vapnet för islamistisk expansion.

  Ett psåtående som alltså motsägs av den demografiska utveckling, som just nu pågår i de mest utvecklade muslimländerna.

  Lars Flemström

  SvaraRadera
 4. Nu föreligger det ju för det första på det sättet att 1. det råder arbetskraftsbrist i landet. Se bara på t ex förskollärare och om vi skulle haft utbildad personal inom hela (företrädesvis den privata) välfärden skulle vi stå där utan folk. 2. Den demografiska bomben kommer inte enbart den dagen då 40-talisterna går i pension, den kommer när dom ska ha vård och omsorg. Behovet av personal på särskilda boenden, inom sjukvård m.m kommer öka enormt fram till 2050. Det säger dom analyser som SKL gör. 3. Den demografiska problematiken gäller därutöver inte bara 40-talisterna utan även 60-talisterna kommer ställa till stora problem.

  Vi får väl helt enkelt se 2050 vem som får rätt. Tills dess kan vi konstatera att morden i Malmö knappast korrelerar med invandringen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är visserligen sant att inlägget handlade om dödsskjutningarna i Malmö, men vem som ligger bakom dem har jag öht inte diskuterat. Utan jag reagerade mot dina okunniga fördomar mot 40-talisterna, som du dessutom har smetat ut på deras barn födda under 60-talet.

   Min kommentar var inte heller avsedd som ett stöd för kravet på ett "moratorium" för invandringen. Men något sådant har ju inte krävts av Johan Kraft, som hänvisade till professor Tornstam. Vem Johan Kraft är, vet jag inte, och känner alltså inte till vad han eventuellt har framfört i andra sammanhang.

   Professor Tornstams politiska åsikter känner jag inte alls till, men jag uppfattar honom som en seriös forskare, som till skillnad mot dig och fördomsspridarna på moderatstyrda SKL, är expert på det som han uttalar sig om, nämligen åldrande.

   SKL är en parasitär byråkrati som kostar pengar och hotar demokrati och rättssäkerhet för kommun-medlemmarna. Minns SKL:s långvariga kamp mot rätten att överklaga avslag på socialbidragsansökningar till statliga domstolar, med svepskälet att "staten" kränkte den kommunala självstyrelsen. SKL uppträder alltså som en stat i staten, och borde läggas ner inte minst av demokratiskäl.

   Invandring har vi för att människor i andra länder har ett skyddsbehov, och inte för att äldre människor i Sverige skulle vara någon "demografisk katastrof". Under mitt långa liv har jag hört dessa katastorvarningar flera gånger, från "gula faran" under 1950-talet till de moderna myterna om 40-talisterna som ett "köttberg".

   Så jag behöver inte alls vänta och se vem som har rätt till 2050. Det är de, som föds idag som mer allmänt kommer att uppleva sin egen 100-årsdag, inte vi som är födda under första hälften av 1900-talet.

   Och det är ju också en märklig mytspridning att personer, som är födda i Sverige eller har kommit hit som flyktingar, under de 38 år som återstår till år 2050 inte skulle kunna klara en förskolärarutbildning, vad nu det har med äldrevård att göra. Ansluter du dig också till alliansens och mp:s politik att ersätta flyktinginvandringen med arbetskraftinvandring?

   Handlar det inte i stället om att sprida myter om en kommande svår arbetskraftbrist i syfte att skapa massarbetslöshet för att pressa ner löner och arbetsvillkor för de få som har jobb?

   Jag anser också att det är att sprida fördomar att utmåla invandrare som en befolkningsdel, som börjar skjuta varandra, för att de har hög arbetslöshet. Det är något annat som ligger bakom det här.

   Radera
  2. Jag sluter mig till att 1. Vi har olika åsikter om frågan om demografi och SKL. 2. Att invandringen inte är problemet och jag anser att vi ska kunna ha flykting- och eventuell arbetskraftsinvandring. 3. Att Johan Kraft har en lång karriär bakom sig med grova rasistiska uttalanden på t ex S-info. T ex http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=514&blogg=47980

   Radera