onsdag 16 november 2011

Kvalité som helig Graal eller som skenmanöver

Kvalité. Detta magiska och magnifika ord som fram tills förra söndagen verkade ha neutraliserat hela diskussionen om ägandet inom välfärdssektorn. Socialdemokrater över hela landet har sen slutet av 1980-talet stuckit huvudet allt djupare i sanden och förnekat att ägandet och dess form skulle spela någon roll. Bara man strävar efter högsta möjliga kvalité så är allt lugnt. Då spelar förhållandet mellan offentligt och privat ägande ingen som helst roll.

Detta har också gjort politiken otydlig på välfärdsområdet. Den som läser lite kommunala budgethandlingar från diverse kommuner runt om i landet stöter på ett ganska fantastiskt fenomen. Likriktningen verkar total:

"Alla helsingborgare har rätt att påverka sin livssituation. Möjligheten att välja ska genomsyra alla verksamhetsområden. Genom att ge invånarna makt att välja, visas respekt för individens egen förmåga att ta ansvar för sitt liv. Invånarnas valfrihet skapar dessutom en positiv kvalitetskonkurrens som utvecklar verksamheterna, höjer kvaliteten och gör att de gemensamma resurserna utnyttjas effektivt.

Genom konkurrensutsättning av stadens verksamheter ska kvaliteten, kreativiteten och kostnadseffektiviteten öka. Mångfald ska stimuleras genom att alternativa driftsformer etableras. Strävan ska vara att även små och medelstora företag ska kunna delta vid konkurrensutsättning. Enskilda och kommunala driftsformer ska behandlas lika." - Moderaterna Helsingborg


"Vi menar att Haninge bör ta fram ett särskilt kvalitetsprogram för en höjning av kvaliteten i väl-
färden, och som också ger en effektivare verksamhet och möjliggör sänkt skatt. För oss Social-
demokrater är verksamhetens kvalitet viktigare än själva driftsformen. Det finns inget egenvärde i
att knoppa av väl fungerande kommunala verksamheter som inte leder till ökad tillgänglighet,
bättre bemötande och bättre service. Vi har ett alternativ till den moderatstyrda politiken. Vi sät-
ter kvaliteten främst!
" - Socialdemokraterna Haninge

Det är i princip ingen skillnad i budskapet som Moderaterna i Helsingborg och Socialdemokraterna i Haninge sänder ut i sina respektive stycken om kvalité och konkurrens. Varken Moderaterna i Helsingborg eller Socialdemokraterna i Haninge ser några som helst problem med ägandeskapet. Ingen av dom ser att driftsformen, t ex aktiebolag, skulle kunna utgöra några problem. Begreppet "kvalité" tas som intäkt och garanti för att ingenting spelar någon roll. För Socialdemokraterna i Haninge är det dessutom en strävan efter lägre skatt (inget fel i låg skatt) som gör att driftsformen inte spelar någon roll. I samma andetag säger dom ju också att avknoppningar som leder till "ökad tillgänglighet, bättre bemötande och bättre service" har ett egenvärde. Att det är kostnadsdrivande, minskar insynen och transparensen och skickar skattemedel ner i fickorna på kapitaliser är alltså inget skäl att inte knoppa av. Moderaterna i Helsingborg håller förmodligen med till fullo.

Det finns alltså ingen politisk konflikt i begreppet "kvalité". Alla strävar efter det och alla hävdar att bara uppföljningen är bra är det inga problem. Men uppföljning är helt uppenbarligen inte tillräckligt för att förhindra den ena vårdskandalen efter den andra på privata vårdboenden. Den senaste vågen av kritik mot t ex Carema är vardagsmat om man bemödar sig att ha ett minne som sträcker sig längre än två månader bakåt i tiden. Dessutom är upphandlings- och uppföljningsenheter dyra apparater som kräver mycket personal och som därmed tar resurser i anspråk som istället skulle kunna läggas på verksamheterna.

Konflikten, den enda trovärdiga och meningsfulla, bör alltså stå kring ägandet och driftsformen. Att äga någon offentligt och att driva det offentligt ger en total insyn i verksamheten, det ger störst möjligheter att få så mycket av våra skattepengar som möjligt direkt ut i verksamheterna och det ger en möjlighet till demokratiskt ansvarsutkrävande när misskötsel och skandaler inträffar. Vi väljare kan inte avsätta Caremas styrelse och vi kan inte rösta om att bryta ett avtal med ett företag. Men vi kan i allmänna val avsätta ett styre som misskött ett välfärdsområde och vi kan utkräva ansvar från en nämnd som, om där finns något vett i skallen på nämnden, väljer att ställa sina platser till förfogande om folkstormen blir tillräckligt stark.

Att ägandet spelar roll har för övrigt  Fröding på ett förnämnt sätt fångat i denna dikt där han fångar kapitalismens essens och funktion:

Guldet fick makt att förtrycka,
Rikmännens kast, en förnäm myriad,
Stal miljonernas lycka,
Åt och drack och var glad,
Van sin förfinings,
Segrar och nöden
Växte med segrarnas rad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar