torsdag 23 maj 2013

Vissa saker kompromissar man inte bort

Klubban föll (väl?) på S-kongressen
Foto: kommunal.se
Friskolekommittén, ledd av Lars Leijonborg (FP), har nu avlagt rapport. Den ska vidare till regeringen för att bli en proposition. Presskonferensen är knappt avslutad och man kan redan konstatera ett par saker. Eftersom man enligt somliga coacher ska börja med något positivt, sen ta det negativa och (eventuellt) avsluta med något positivt när man ger feedback så ska jag försöka följa nämnda coachingmetod.

För det första är där mycket bra i överenskommelsen. Jag uppfattade nio punkter varav jag skulle kunna tycka att åtta är bra. Ibrahim Baylan (S) har lyckats få med viktiga S-kongressförslag som meddelarfrihet, offentlighetsprincip, vandels- och ägarprövning, skärpta sanktioner mot "allvarliga brott" och syftesparagraf. Frågan om lärartäthet är med även om jag inte tycker den är riktigt hundraprocent när jag hör Lars Leijonborg (FP).  Det här är bra första steg, det här är i linje med vad S-kongressen beslutade och det är också i linje med PS* förslag, från i höstas, till beslut i frågan kring vinstuttag i välfärden inför S-kongressen.

Nu lite av det mer negativa. Eller "mindre bra" som det heter på coachingspråk. Den punkt som jag inte är nöjd med är även den på många sätt i linje med det förslag som PS presenterade i höstas. Ett "samråd" ska hållas mellan kommunen och friskolor som vill etablera sig. Detta är inte i linje med vad S-kongressen beslutade. S-kongressen i april i år sa som följer:

"För att motverka den växande skolsegregationen och för att säkerställa att barn och ungdomar med olika bakgrund och förutsättningar möts och ges likvärdiga chanser, krävs att kommunerna som ansvariga för skolan får möjlighet att aktivt planera när och var nya skolor ska etableras. Kommunerna ska ges ett avgörande inflytande vid nyetableringar. Det ska krävas ett samarbetsavtal med den offentliga huvudmannen för att etablera en ny fristående skola. Staten ska därtill säkra den nationella likvärdigheten vid tillståndsprövningen av nya fristående skolor."

Ibrahim Baylan har alltså gått med på en uppgörelse där S-kongressens förslag ignoreras till förmån för ett förslag om samråd. Baylan kommer givetvis att argumentera för att detta är ett "första steg" men att ingå en överenskommelse innebär att man är med i dom delar som beslutas. Med tanke på att det finns nio punkter i överenskommelsen så skulle man mycket väl ha kunnat låta bli att komma överens i frågan om friskolors etableringsrätt. Nu kringgår Baylan S-kongressens beslut och går istället på den linje som PS företrädde. Att det särskilt noteras att S eventuellt vill gå längre spelar inte så stor roll. Baylan har att företräda kongressens beslut. Tomas Ramberg på Sveriges Radio är också tydlig med att beslutet som friskolekommittén tagit i fråga om samråd inte gör någon skillnad från idag

Jag sa inledningsvis att jag (eventuellt) skulle avsluta med något positivt. Men jag är faktiskt
besviken. Jag var nämligen ombud på kongressen och jag var med om att besluta i frågan om kommuners avgörande inflytande. Ordet "avgörande" betyder enligt synonymer.se:
"väsentlig, definitiv, utslagsgivande, slutgiltig, slutlig, kritisk, vital, central" - synonymer.se

Om man kan tolka avgörande inflytande till något annat än att kommunerna ska få bestämma i form av ett veto så läser man kongressbeslut som "Fan läser bibeln". Jag undrar också varför vi skulle ta upp frågan på kongressen överhuvudtaget om det ändå är PS förslag från i höstas som agerar riktmärke.

*Partistyrelsen

*****
 
Läs mer på Socialdemokraterna

7 kommentarer:

 1. Nej, jag håller inte riktigt, riktigt med dig och definitivt inte att det ska vara ett "veto" för kommunerna. Jag vill vända på det: Kommunens avgörande ska vara definitivt om inte en statlig myndighet upphäver kommunens beslut, antingen därför att det är olagligt eller därför att avtalet mellan kommunen och skolbolaget är undermåligt. Detta ska gälla såväl avslag som bifall till etableringen. Enligt min modell ska kommunen ha "avgörandet" och staten ska ha "vetorätten".

  "Kommunerna ska ges ett avgörande inflytande vid nyetableringar. Det ska krävas ett samarbetsavtal med den offentliga huvudmannen för att etablera en ny fristående skola".

  Du har fetstilat den första meningen (om avgörande inflytande), medan jag hade fetstilat den andra meningen (om den offentliga huvudmannen). Eftersom man skriver om kommunen i den första meningen, tycke jag att man borde ha gjort det även i den andra meningen. Man borde ha skrivit "den kommunala huvudmannen" i stället för "den offentliga huvudmannen", alterntivt "kommunen eller annan offentlig huvudman". Även landstinget får ju, enligt Skollagen, vara huvudman för en gymnasieskola, vartill staten är huvudman för sameskolan och specialskolan.

  Nu blev ju kongressbeslutet aningen luddigt. Jag tolkar det dock så, att kommunerna ska vara huvudmän för alla skolor, vars verksamhet finansieras av kommunerna.

  Jag tycker att det är mycket viktigt att kommunerna utövar sitt "avgörande inflytande" just i egenskap av huvudmän även för de fristående skolorna, och inte i egenskap av vilket part som helst, som man ska "samråda" med.

  SvaraRadera
  Svar
  1. S-kongressens beslut är ett "dubbelt" veto. Såväl kommunen som staten (Skolinspektionen) ska kunna säga absolut nej.

   Ja, något samråd mellan "lika parter" ska det inte vara. Kommunerna ska ha "ett avgörande inflytande".

   Radera
  2. Det är din tolkning.

   Kommuner kan inte ha någon absolut vetorätt, eftersom det skulle strida mot Europakonventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna, art 9 och tilläggsprotokoll 1. En ateistisk majoritet över partigränserna i kommunfullmäktige ska inte ha någon definitiv rätt att stoppa religiösa friskolor enbart för att de har en religiös inriktning. Att du (?) ens tycker detta är en god illustration till debatten om religionsfriheten, som vi hade på denna blogg för några dagar sedan. Ateister ska inte ha ensamt tolkningsföreträde till religionsfrihetens innebörd.

   Å andra sidan ska en borgerlig majortet i KF inte ha någon definitiv rätt att stoppa en marxistisk skola, om någon grupp föräldrar till äventyrs skulle vilja en sådan, enbart för att den har en marxistisk inriktning. Detta följer också av tilläggsprotokoll 1.

   Man bör dock observera att dessa konventionsenliga rättigheter tillkommer föräldrarna och inte bolagen.

   Rätten att överklaga kommunala beslut, enligt Kommunallagen, tillkommer enskilda kommunmedborgare och inte bolag, som vill etablera sig i en kommun. Ett bolag, som har inbjudits att lämna anbud, måste dock ha rätt att överklaga kommunens beslut på den grunden att förfarandet inte har följt lagen.

   Riktade upphandlingar, som vänder sig till en viss typ av bolag eller till ett enda bolag, är enligt vad trovärdiga bedömare säger, inte förbjudna enligt Europarätten. Om ett föräldrakollektiv vill driva en skola eller förskola i egen regi, måste det ju vara möjligt att rikta upphandlingen enbart till det kollektivet.

   Radera
  3. Likaväl som att en stat kan säga nej kan man ge beslutet om etablering av friskolor till kommunerna. Enligt vad du anför skulle alltså inte Skolinspektionen heller ha rätt att enligt demokratiskt fattade riktlinjer stoppa skoletableringar.

   Radera
  4. Sverige har inte rätt att sätta sig upp mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter, som är grundlag i Sverige efter EU-inträdet. Om Sverige skulle sätta sig upp mot Europakonventionens bestämmelser om religionsfriheten skulle det placera oss i samma klass som Saudiarabien och Kina. Det är väl självkart att Sverige inte kan ge majoriteten i en kommun rätt att avskaffa en mänsklig rättighet för minoriteten. Då borde ju samma kommun även ha rätt att avskaffa yttrande-, mötes- och demonstrationsfriheten för minoriteten. Ett avskaffande av en mänsklig rättighet är inte detsamma som "demokratiskt fattade riktlinjer".

   Har du läst vad jag har skrivit? Kommunen ska ha ett "avgörande" inflytanden även över etableringen av religiösa friskolor. Skolinspektionen ska ha rätt (och skyldighet) att dra in tillstånden för skolor, som missköter sig. Men det ska ske enligt lagarna, och inte godtyckligt.

   Radera
 2. Baylan bör absolut avgå!

  SvaraRadera
 3. Att jämföra kommunfullmäktiges rätt att säga nej till friskoleetableringar med Kina och Saudiarabien är knappast seriöst. Demokrati är inte godtycke och att (kunna) säga nej till ALLA former av friskolor är fullt förenligt med Europakonventionen. Du är den förste jag hör som ens nämner detta och jag tror nog att någon hade reagerat tidigare om så inte var fallet.

  SvaraRadera